De kleine lettertjes.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Afspraak is afspraak. Als we een overeenkomst sluiten, dan schept dat verplichtingen. Om duidelijkheid en zekerheid te bieden, worden de afspraken en verplichtingen in deze algemene voorwaarden vastgelegd.

1 - TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere betrekking tussen Dykz en Opdrachtgever. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt logischerwijs nadrukkelijk uitgesloten.

2 - OFFERTE EN AANVAARDING

Een offerte is geheel vrijblijvend en 14 dagen geldig. Uitsluitend de omschreven werkzaamheden in de offerte zijn bindend. Aanvaarding van de offerte komt slechts tot stand door, op aanwijzing van Dykz, een aanbetaling te voldoen.

3 - INSPANNINGSVERPLICHTING

Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verstrekt Opdrachtgever op verzoek van Dykz alle benodigde gegevens om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarbij is ook het geven van feedback van Opdrachtgever op verzoek van Dykz bepalend voor een vlotte en tijdige oplevering. Dykz gaat een inspanningsverplichting aan om na ontvangst van de noodzakelijke gegevens en eventuele feedback binnen de afgesproken termijn de te leveren dienst op te leveren.

4 - AANSPRAKELIJKHEID EN OVERMACHT

Dykz is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Dykz is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Aansprakelijkheid ontstaat alleen als Opdrachtgever schriftelijk en deugdelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Dykz ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

5 - UITVOERING WERKZAAMHEDEN

De uit voeren werkzaamheden voor Marcom activiteiten worden per opdracht nader gespecificeerd. De onderstaande werkzaamheden gelden uitsluitend in combinatie met het laten maken van een nieuwe maatwerkwebsite en dienen dan ook in dat kader beschouwd te worden.

5A - SEO

Iedere pagina bevat de benodigde en relevante metatags en een juiste opbouw van headers (h1, h2, p enz) voor een effectieve zoekmachine optimalisatie. Iedere pagina is aantoonbaar W3C valide en heeft minimaal een aantoonbare 90/100 Google webspeed score.

5B - BEWERKING FOTO'S

Beeldmateriaal wordt geoptimaliseerd voor het gebruik op een website met extra aandacht voor de meest efectieve bestandsvorm (png, jpg, webp, avi). Er is oog voor juiste balans tussen beeldkwaliteit en de bestandsgrootte. Waar gewenst en mogelijk worden kleur en/of scherpte geoptimaliseerd. Het inhoudelijk bewerken van het beeldmateriaal (vrijstaand maken of wijzigen, verwijderen en/of toevoegen van inhoud) valt niet binnen het kader van deze service.

5C - DESIGN

In overleg en aan de hand van de mogelijke voorkeur of desgewenst bestaande voorbeelden van Opdrachtgever maakt Dykz een concept design. Wijzigingen zijn uiteraard toegestaan echter binnen het redelijke. Aan de hand van feedback van Opdrachtgever wordt er, zo vlot als mogelijk, naar een definitief design toe gewerkt.

5D - FOTOGRAFIE

Indien er sprake is van fotografie op lokatie kan er een kilometervergoeding in rekening gebracht worden. Indien dat het geval is, wordt dat vooraf door Dykz kenbaar gemaakt in de offerte. Wensen voor sfeerbeeld, productfotografie en/of portretfotografie worden vooraf in onderling overleg besproken. Opdrachtgever kan voor het gebruik op de eigen website kiezen uit een aantal foto's. Gemiddeld worden er vier tot acht geoptimaliseerde foto's op de website gebruikt.

5E - LOGO ONTWERP

Indien gewenst kan Opdrachtgever voorbeelden aandragen. In overleg bepalen we of de focus ligt op een woordlogo, beeldlogo of een mogelijke variant. Dykz maakt in overleg een voorstel met maximaal drie concepten. Op aanwijzing van Opdrachtgever werkt Dykz één van de concepten uit tot een definitief logo.

6 - BETALINGSCONDITIES

Dykz factureert na oplevering van de werkzaamheden. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele kosten conform de Wet Incasso Kosten die Dykz als gevolg van niet (tijdige) nakoming door Opdrachtgever moet maken, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7 - EIGENDOM

Het (intelectuele) eigendom en eventueel auteursrecht gaat na de oplevering en volledige betaling van de factuur over naar Opdrachtgever.

8 - GARANTIE

Bij maatwerkwebsites geldt dat deze gegarandeerd goed werken op alle devices en met alle browsers. Indien na een jaar na oplevering onverhoopt zou blijken dat dat niet het geval meer is, zal Dykz dat kosteloos oplossen. Hoewel Dykz staat voor kwaliteit en dit ook graag garrandeerd, is ook deze garantie niet oneindig. Eventuele aanspraken op garantie worden door Dykz binnnen het redelijke afgehandeld.

GERUST GESTELD? TERECHT!

SITEMAP

Home »
Websites »
Marcom »
Over Dykz »
Tarieven »
Contact »

CONTACT

Bel of app: 085 - 800 9 800

Mail naar: info@dykz.nl

IJsselwaard 12
2904 SP Capelle aan den IJssel

DYKZ logo


realiseert razendsnelle websites en helpt (startende) ondernemers met marketing en communicatie.

Algemene voorwaarden | Privacybeleid